Mga Tuntunin at Kondisyon

Ang dokumento ng ito ay tumutukoy sa balangkas na palisiya para sa lahat ng mga kliyente ungkol sa kanilang pinakaangkop na paggamit ng Crypto Genius

Mahalaga na suriin, unawain, at sumang-ayon sa mga tuntunin sa paggamit at mahalaga ito para sa maayos na operasyon ng aming website. Pagkatapos na aprubahan ang mga “Mga Tuntunin at Kondisyon”, ang mga user ay sumasang-ayon at gumagawa ng legal na “Kasunduan” upang tumudon sa mga tuntunin na ito.

Dapat mong maunawaan ang ang Kasunduan ang pauna at kinakailangan palisiya na nagpapaliwanag sa bawat bahagi ng legal na paggamit ng Crypto Genius.

Hinihiling namin na iyong analisahing mabuti ang lahat ng aspeto ng dokumentong ito bago at habang nakikipag-ugnayan sa amin, dahil mahalaga ito para sa iyong maginhawang paggamit sa aming website.

Ang Crypto Genius ay makikipag-ugnayan sa iyo ayon sa palisiya na ito. Ang paggamit ng iba’t ibang termino tulad ng “kami” o “amin” ay dapat na unawain bilang amin, habang ang “ikaw” ay tumutukoy sa user at ginagamit nang palitan ngunit pareho ang ibig sabihin. Ang lahat ng mga termino ay tumutukoy sa pag-alok, konsiderasyon, at pag-apruba ng pagbayad na kailangan sa pagpapatuloy ng proseso sa pagtulong sa iyo na pinakaangkpp sa iyong mga kailangan.

Ang iyong opsyon ay kung gamitin o hindi ang paggamit ng aming serbisyo pagkatapos basahin ang Mga Tuntunin at Kondisyon. Kung hindi mo aprubado ang mga tuntuning ito, ikaw ay walang awtorisasyon na malayang gamitin ang aming mga serbisyo. Ngunit kung ikaw ay gagamitin ang Crypto Genius, ito ay ituturing na pagkilala sa aming mga tuntunin.

Kami ay may kapangyarihan na baguhin ang mga tuntunin at kondisyon na ito nang walang paunang paalala. Dapat mong patuloy na suriin ang mga tuntunin sa paggamit upang maging pamilyar sa nakalisensiyang sistema anumang panahon.

Ang Crypto Genious ay sumusunod sa legal na utos tungkol sa serbisyo sa trading sa mga menor de edad (mga tao na mababa sa 18 taong gulang)

Kami ay tumututol sa mga menor de edad na magamit ang aming mga serbisyo, Mahalaga ito dahil ang mga bata ay hindi maaaring sumang-ayon sa isang legal na kasunduan. Ang Crypto Genius ay hindi pinahihintulutan ang paggamit ng website sa sinummang mas bata sa pinakamababang edad.

Ang Crypto Genius ay isang komputerisadong trader ng bitcoin. Ibig sabihin nito ay madalas itong lumilikha ng content na puno sa impormasyon tungkol sa trading.

Upang malaman ang mga content na ito, kailangan na ikaw ay naka-subscribe sa aming website o app. Ilan sa mga serbisyo ay kailangan ng singil sa subscription, at ilan sa mga content mula sa subscription ay pang-promosyonal.

Dapat kang magparehistro sa iyong eksaktong personal na datos sa aming website o app, dahil natutukoy namin na malaman ang aktwal na content sa subscription para sa iyo.

Nananatili sa iyo ang opsyon na kanselahin ang serbisyon sa subscription. Maaari mo itong gawin sa pagpapaalam sa amin sa pamamagita ng aming opsiyal na email support.

Ang Crypto Genius ay may nagpapatuloy na may karapatan na piliin kung sino ang aming bibigyan ng serbisyo sa cryptocurrency at iba pang mga katulad nito.

Kami ay nakapagbuo ng mapagkakakitaan, mahalaga, at mahusay na Bitcoin trader. Ito ay napakahusay nsa paghula ng paggalaw ng presyo ng Bitcoin at tantiyahin ang maraming panalong posisyon araw-araw.

Kailangan mo na magbigay na eksakto at detalyadong impormasyon habang rehistrasyon, dahil nakukuha namin ang mga mahahalagang detalye na magbibigay daan sa amin na mahusay na ibigay ang aming mga serbisyo.

Kami ay nagbalangkas ng isang opisyal na dokumento na tinatawag ng “lisensiya” na bumubuo ng ispesipikong impormasyon para sa iyo upang hindi ka lumabag sa aming mga karapatan sa pagmamay-ari.

Ikaw ay may makakakuha ng isa at limitadong lisensiya upang magamit ang aming mga serbisyo.

Lisensiya na ito ay hindi maaaring ilipat, at kami ay may karapatan na bawiin ang karapatan na ito anumang paahon na nararapat. Hindi kami mapipilit na magbigay ng katwiran para sa gawain na ito.

Ang lisensiyang ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan na gamitin ang aming content para sa hindi awtorisado at komersyal na gawain o naga-awtorisa ng pagbabago ng content sa aming website.

Pinananatili at ginagamit namin ang aming karapatan sa pagmamay-ari sa content ng aming website. Kami ay magpapatupad ng kaligtasan ng copyright at trademark bago ang pagmamay-ari ng content sa bawat pagkakataon.

Ikaw ay susunod sa karapatan sa pagmamay-ari ng Crypto Genius. Anumang paglabag sa aming karapatan ay parurusahan sa ilalim ng mga kaugnay na batas dahil labas sa batas iitong gawin.

Hindi ka rin dapat humadlang sa karapatan sa pagmamay-ari ng mga may-ari ng mga logo at trade sa aming website. Ang paglabag sa mga batas na ito ay may parusa ayon sa batas.

PALALA

Hindi namin tinitiyak ang anumang produkto na makukuha sa amin o sa aming third party ay maaabot o lalampas sa iyong target.

Hindi namin ginagarantiya na ang aming third party ay magbibigay ng mga produkto at serbisyo ayon sa patalastas o kung ito ay walang error o mali.

Huwag mo kaming ituring na maga tagapayo sa pamumuhunan dahil hindi kami nagbibigay ng personal na payo sa pamumuhunan. Ang content sa aming website ay para sa layuning edukasyonal at impormasyon lamang. At dahil dito, palaging pag-isipan ang lahat bago mamuhunan ng pera, o kumuha ng personal na payo mula sa isang eksperto na may lisensiya.

Ang mga halimbawa na ginawa sa aming website ay ang mga natatangi at hindi ang karaniwan. Ang mga resulta ay nag-iiba ayon sa lebel ng iyong karanasan, dedikasyon, at pagsisikap. Kami ay nakakatanggap ng bayad para sa mga kwalipikadong lead.

Lahat ng datos ibinibigay sa amin website ay ayon sa mabuting hangarin, ngunit walang warranty o garantiya na ginawa para iberipika kung eksakto ang datos na ibinigay.

May panganib ang trading. Maaaring mawala ang lahat ng iyong pinuhunan.

Wala kaming responsibilidad sa anumang pagkalugi o pagkawala na nagresulta direkta man o hindi sa paggamit na taglay ng gabay na ito.