Palisya sa Pribasiya

Isa sa aming mga batayang prayoridad ay ang pribasiya ng aming mga user. Ang Palisiya sa Pribasiya na ito ay isinasama ang mga personal na impormasyon na kinolekta at itinala na Crypto Genius at ang paggamit nito.

Sa dokumentong ito, maraming mga termina tulad ng “kami” o amin ay dapat na ipalagay bilang kami. Samantala, ang “ikaw” ay tumutukoy sa user at ginagamit nang magkapalit, ngunit may kaparehong kahulugan.

Ang Palisiya sa Pribasiya na ito ay tumutukoy lamang sa aming mga aktibidad online. Nakakatulong ito sa mga user ng aming website tungkol sa impormasyon na kaning ibinahagi noon. Ang palisiya na ito ay hindi tumutukoy sa anumang impormasyon na nakuha offline o sa iba pang paraan maliban sa website na ito.

Ang patuloy na paggamit ng aming website ay nakasalalay sa iyong pagbasa at pagsunod sa mga tuntunin ng Palisiya sa Pribasiya na ito. Kung ikaw ay tutol sa anumang dokumento ng palisiya, ito ay makakapigil sa iyo na maakses ang aming mga serbisyo.

Huwag mag-alinlangan na makipag-ugnayan sa amin kung ikaw ay may mga tanong pa o kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa aming Palisiya sa Pribasiya.

Pahintulot

Sa pagpili sa paggamit ng aming website ay inaaprubahan mo ang aming Palisiya sa Pribasiya at sumasang-ayon sa mga tuntunin nito.

Personally Identifiable Information

Kami ay nagtatanong ng detalyadong datos mula sa aming mga user na maaaring gamitin upang makilala sila kapag naga-akses ng aming serbisyo.

Ang personal na impormasyon na hinihiling sa iyo na ipadala at ang katwiran kung bakit ikaw ay hinihiling na ibigay ito ay magiging malinaw kapag aming hiniling na ibigay mo ang iyong personal na impormasyon.

Kung direkta ng nakipag-ugnayan sa amin, maaari kaming magkolekta ng ekstrang impormasyon tungkol sa iyo tulad ng pangalan ng iyong kompanya, email address, numero ng mobile, ang content ng impormasyon na iyong maaaring ipadala sa amin, at iba pang mga impormasyon na iyong piniling ibigay.

Kapag ikaw ay nag-enrol para sa isang account, maaari naming hilingin ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tulad ng iyong buong pangalan, adres ng tirahan, email adress, at numero ng mobile.

Ang impormasyon na iyong ibinigay sa amin ay pribado ay hindi gagamitin sa anumang dahilan maliban rito, dahil nakakatulong ito na epektibong ibigay ang aming mga serbsiyo. Kung gayon, hindi namin sasabihin ang iyong kompidensiyal na impormasyon nang walang pag-apruba.

Ang Crypto Genius ay mananatiling mahigpit sa mga gawaing pangkaligtasan nito, mga encryption code at paraan ng transaksyon upang masigurado ang pagiging lihim ng mga personally identifiable information ng mga user.

Non - Personally Identifiable (Generic) Information

Mayroong pagkakataon na may ilang hindi ispesipikong impormasyon na maaaring kolektahin sa iyong paghahanap sa Crypto Genius. Ang generic na impormasyon ay tumutukoy sa impormasyon na sumusunod sa iyong aktibidad sa website.

Ang pagkolekta sa impormasyon na ito ay awtomatiko at nagbibigay daan sa amin na masuri ang mga nais ng aming mga kustomer at mapahusay ang aming mga serbisyo. Aming dino-dokumento ang mga non-personally identifiable information mula sa personally identifiable information dahil ang isa ay lubos na personal.

Impormasyon na Inilalagay sa mga Pampublikong Forum at Itinatago ng mga Site na Third Party

Kami ay maraming mga billboard, notice board, at iba pang mga pampublikong forum para umugnay sa aming mga user. Hindi maaaring ipilit sa amin na protektahan ang impormasyon na nilahad sa ganitong mga lugar mula sa ibang user.

Hinihikayat namain ang aming msa user na huwag isapubliko nag kanilang personal na impormasyon sa ibang mga user sa mga ganitong mga lugar dahil kami ay walang pananagutan sa anumang epekto na mangyari mula sa mga pagbanggit na ito.

Ang Crypto Genius ay kinikilala ang ilang mga link sa mga third party na website na kami ay walang pamamahala. Hindi kami responsable sa anumang paglabag na maaaring magmula sa pagbanggit ng impormasyon sa mga site ng third-party. Inirerekomenda namin sa iyo na basahin at unawain ang Palisiya sa pribasiya ng anumang site ng third-party bago ipaalam ang iyong impormasyon sa kanila.

Mga Pagtatangi at Limitasyon

Nabanggit sa dokumentong ito na hindi namin ipapaalam ang iyong pribadong impormasyon sa anumang partido maliban sa iyo sa anumang okasyon. Gayumpaman, isang pagtatangi sa lubos na seguridad ng iyong Personal Identifiable Information ay kapag ang imbestigasyon ng mga tagapagpatupad ng batas ay may kaugnayan sa anumang gawain sa aming website.

Kami ay isang lehitimong operasyon na hindi pinahihitulutan ang mga gawaing labag sa batas sa akming panid o sinumang user. Anumang pagsubok lumahok sa pandaraya, buo man o bahagi nito, sa aming website ay mag-aalis sa iyo mula sa mga proteksyon sa pribasiya.

Maaari kaming mag-awtorisa na ilihim ang ilang impormasyon sa aming website upang tumugon sa mga regulasyon at hiling ng gobyerno. Maaari rin naming subukan na ipaalam ang detalyadong personal ng impormasyon ng mga may-salang partido sa mga tagapagpatupad ng batas.

Hindi kami nagbibigay ng detalyadong mga pagsisiguro sa seguridad ng iyong impormasyon habang kinokolekra ang iyong personal na datos. Palaging mayroong panganib sa pagpapasa ng datos sa internet.

Kami magsisikap na masigurado na ang bawat third party ay may mga epektibong device sa proteksyon ng datos at mga palisiya upang ipaalam ang kanilang paga-asikaso ng datos. Ang mga user ay maaaring ipaalam ang kanilang pagtutol rito at piliin na umalis sa pamamagitan ng paghiling sa email.

Ang Crypto Genius ay may pangkalahatang pamamaraaan sa paggamit ng mga log files. Ang mga file na ito ay nililista ang mga user kapag sila ay nagpunta sa aming website. Ang lahat ng mga kompanya ng hosting ay kinukuha ito at isang bahagi ng analytics ng serbisyo ng hosting. Ang impormasyon na kinukuha ng mga log file ay ang internet protocol (IP) address, uwi ng browser, Internet Service Provider (ISP), petsa at oras, referring/exit pages, at maaaring maging bilang ng mga click.

Ang mga ito ay hindi kaugnay sa anumang personally identifiable information. Ang layunin ng datos na ito ay para mataya ang mga trends, pamahalaan ang website, bantayan ang galaw ng mga user sa website, at kumolekto ng impormasyon demograpiko.

Connecting you to the best broker for your region...