Integritetspolicy

En av våra främsta prioriteringar är våra användares integritet. Denna integritetspolicy omfattar personlig information som samlas in och registreras av Crypto Genius, samt hur informationen används.

I detta dokument ska termer som "vi", "oss" och "vår" tolkas som att de hänvisar till oss. ”Du” syftar till användaren.

Denna integritetspolicy omfattar endast vår verksamhet online. Den hjälper användare på vår webbplats med frågor rörande informationen som de tidigare har delat med sig av. Denna policy hänvisar inte till information som samlas in offline eller via andra källor än genom denna webbplats.

Fortsatt användning av vår webbplats är villkorad av att du läser och följer villkoren i denna integritetspolicy. Om du motsätter dig något av innehållet i policydokumentet, hindrar detta dig från att få tillgång till våra tjänster.

Om du har fler frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Samtycke

Genom att välja att använda vår webbsida, samtycker du till vår integritetspolicy och dess villkor.

Identifierbara personuppgifter

Vi ber om personuppgifter från våra användare som kan användas för att identifiera dem när de använder våra tjänster.

De personuppgifter som du ombeds att lämna och skälen till varför du ombeds att lämna dem, kommer att framgå för dig när vi ber dig lämna dina personuppgifter.

Om du når oss direkt, kan vi komma att samla in ytterligare information om dig, t.ex. ditt företagsnamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, innehållet i informationen som du eventuellt lämnar till oss samt annan information som du väljer att lämna.

När du registrerar dig för skapa ett konto kommer vi att be om dina dina kontaktuppgifter, dvs. ditt fullständiga namn, din hemadress, e-postadress och mobilnummer.

Information som du ger oss är privat och kommer inte att användas i något annat syfte än det som uppgivits, eftersom den hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett effektivt sätt. Vi kommer inte att lämna ut din konfidentiella information utan ditt godkännande.

Crypto Genius vidtar strikta säkerhetsåtgärder, krypteringskoder och transaktionsmetoder som säkerställer att våra användares personuppgifter är skyddade.

Opersonliga identifierbara (generiska) uppgifter

Det är sannolikt att viss opersonlig information kan komma att samlas in under sökningen genom Crypto Genius. Generisk information avser information som följer av din aktivitet på webbplatsen.

Insamlingen av denna information är automatiserad och gör det möjligt för oss att observera våra kunders önskemål och förbättra våra tjänster. Vi ska dokumentera den opersonliga informationen separat från personuppgifterna på grund av att den senare är mycket personlig.

Information som publiceras på offentliga forum och lagras av tredjepartswebbplatser

Vi kan ha olika sorters anslagstavlor och andra sorters offentliga forum för att kommunicera med våra användare. Vi är inte skyldiga att skydda uppgifter som lämnas ut på sådana forum av andra användare.

Vi uppmanar våra användare att inte offentliggöra personuppgifter för andra användare på sådana sociala fora, eftersom vi inte kan hållas ansvariga för eventuella problem som uppstår till följd av sådant offentliggörande.

Crypto Genius innehåller flera länkar till tredjepartswebbplatser som vi inte har någon kontroll över. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella kränkningar som följer av att information lämnas ut till tredjepartswebbplatser. Vi rekommenderar att du läser och tolkar alla tredjepartswebbplatsers respektive integritetspolicy, innan du tillhandahåller din information.

Undantag och begränsningar

Tidigare i detta dokument stod det att vi inte skulle lämna ut din privata information till någon annan part än dig vid något tillfälle. Ett undantag från din privata informations totala säkerhet görs dock när brottsbekämpande utredningar som korrelerar med någon aktivitet på vår webbplats är aktuella.

Vi är en legitim verksamhet och vi tolererar inte olaglig verksamhet från oss eller från någon användare av våra tjänster. Försök att delta i bedrägerier, helt eller delvis, på vår webbplats innebär att du inte längre omfattas av integritetsskyddet.

Vi kan tillåta att viss information på vår webbplats begränsas för att uppfylla tillkännagivna bestämmelser eller regeringsbeslut. Vi kan också sträva efter att sprida detaljerad personlig information från skyldiga parter till brottsbekämpande myndigheter.

Vi ger inga detaljerade garantier för säkerheten för din information under insamling och behandling av personuppgifter. Det finns alltid ett inneboende hot när data cirkulerar på internet.

Vi ska göra en samlad ansträngning för att garantera att varje tredje part har effektiva dataskyddsanordningar och policyer för att informera om sin databehandling. Användarna kan uttryckligen motsäga sig ett sådant utlämnande och välja att avstå från detta genom en e-postförfrågan.

Crypto Genius tillämpar ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar användarna när de besöker vår webbplats. Alla värdföretag gör detta och det är en del av värdföretagens analys. Informationen som erhålls genom loggfiler omfattar IP-adresser, typ av webbläsare, Internetleverantör, datum- och tidstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick.

Dessa är inte relaterade till någon personligt identifierbar information. Syftet med uppgifterna är att bedöma trender, administrera webbplatsen, följa användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Connecting you to the best broker for your region...